Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.08.2020. Viimeisin muutos 13.08.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry. Y-tunnus 1070230.  Osoite Porrassalmenkatu 69 B 50100 MIKKELI

mikkelinesy@gmail.com, p. 050-547 9054.

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katja Valjakka, mikkelinesy@gmail.com.

 

3. Rekisterin nimi

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n (myöhemmin Mesy) jäsenrekisteri
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n edelleen luovutettujen eläinten omistajarekisteri
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietorekisteri

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden kautta tuleva informaatio

Verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslaki sekä henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon. Luovutettujen eläinten omistajien rekisteriä käytetään eläinten tatuointi- ja sirutusrekisteröintiin sekä eteenpäin luovutettujen eläinten jatkoseurantaan. Vapaaehtoistyöntekijöiltä kerättäviä tietoja käytetään Mesyn vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen luottamuksellisesti.

Keräämiämme henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mesyn omissa rekistereissä markkinoinnin ja tarpeellisen informaation kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Mesyn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Mesyllä on oikeus julkaista rekisterien sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona omaan käyttöönsä, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakkaille lähetettäviin kirjeisiin tai sähköpostiosoitteistoa Mesyn toimintaan liittyvien asioiden tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse Mesylle osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com

Verkkosivujen lomakkeiden kautta tuleva henkilötieto käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan yhteydenpitoon lomakkeen lähettäneeseen henkilöön.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan tuotteiden postittamista varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Jäsenrekisterin tietoja säilytään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.
Eläinten ottajien rekisteritietoja säilytetään luovutetun eläimen elinaika.
Vapaaehtoistyöntekijöiden tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö toimii vapaaehtoisena työntekijänä Mesyllä.

Verkkosivulomakkeiden tiedot hävitetään yhteydenoton jälkeen. 

Verkkokaupan tilaustiedot hävitetään tuotteen postittamisen/noudon jälkeen.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).